Transport baterii z Chin

Importując z Chin baterie, akumulatory lub produkty z bateriami w środku musimy mieć na uwadze, że nie są to zwykłe wyroby. Należą do towarów niebezpiecznych i z tego powodu wymagają specjalnego traktowania. Dotyczy to zarówno etykietowania, przechowywania, jak i transportu. Ponadto obejmują je szczególne zasady wprowadzania do obrotu i gospodarowania po użyciu. Poniżej opisujemy jak przeprowadzić transport baterii z Chin.

transport baterii

Zanim przystąpimy do importu baterii

Przed przystąpieniem do importu (i transportu) baterii, akumulatorów lub produktów posiadających baterie, należy zwrócić uwagę na istotne formalności:

 1. Rejestracja w BDO. Każdy kto wprowadza do obrotu na terenie kraju lub przetwarza zużyte baterie czy akumulatory podlega obowiązkowi zarejestrowania działalności w Bazie Danych Odpadowych. Wiąże się ona z uiszczeniem opłaty rejestrowej.
 2. Wnoszenie corocznej opłaty do GIOŚ.
 3. Organizacja i finansowanie zbierania, przetwarzania, recyklingu, unieszkodliwiania zużytych baterii i akumulatorów oraz właściwego gospodarowania tymi odpadami. Wiąże się to z zawarciem umowy z zakładem przetwarzania zużytych baterii.
 4. Wnoszenie opłaty produktowej, jeśli określony poziom zbierania zużytych baterii i akumulatorów nie zostanie osiągnięty.
 5. Właściwe oznakowanie baterii i akumulatorów. Należy na nich umieścić m.in. symbol przekreślonego kosza na śmieci.
 6. Dołączenie informacji o warunkach i trybie zwrotu wprowadzonych do obiegu baterii i akumulatorów oraz zorganizowanych punktach zbierania.
 7. Prowadzenie ewidencji obejmującej informacje o rodzaju, ilości i masie wprowadzanych do obrotu baterii i akumulatorów
 8. Przeznaczenie pieniędzy na kampanie edukacyjne.
 9. Umieszczanie numeru rejestrowego na wszystkich dokumentach związanych z obrotem w/w produktami.
 10. Prowadzenie sprawozdawczości.
 11. Sprawdzenie czy producent posiada certyfikat MSDS, zwany również kartą charakterystyki. Zawiera on informacje niezbędne do właściwego postępowania z towarem niebezpiecznym w czasie transportu i na każdym innym etapie łańcucha dostaw.

Niektóre formalności można oddelegować do podmiotów pośredniczących, np. obowiązki związane ze sprawozdawczością czy zawieraniem umów z zakładami przetwarzania. Umowa z pośrednikiem musi zostać zawarta w formie pisemnej.

Szkolenie Online - Import z Chin

Dlaczego transport baterii to skomplikowany proces?

Wiele rodzajów baterii i akumulatorów należy do towarów niebezpiecznych. Stanowią bowiem ryzyko poparzeń chemicznych, pożaru czy wycieknięcia toksycznych substancji chemicznych do środowiska. Szczególna uwaga kierowana jest w stronę baterii litowych (litowo-jonowych) stosowanych w wielu urządzeniach codziennego użytku takich jak telefony, laptopy czy powerbanki. Lit jest reaktywnym pierwiastkiem chemicznym, który może być trudno ugasić.

Na podstawie informacji zawartych w specyfikacji technicznej MSDS przygotowywanej przez producenta, baterie i akumulatory mogą zostać zakwalifikowane do właściwej kategorii transportowej.

W czasie transportu poza bateriami oraz akumulatorami, należy zatroszczyć się również o prawidłowe zabezpieczenie zacisków przed zwarciem. Można je zakryć materiałem izolacyjnym (nieprzewodzącym prądu) lub zapakować każdą baterię do oddzielnego zamkniętego opakowania.

Jakie regulacje określają transport baterii?

Warunki transportu baterii i akumulatorów są ściśle określone przez Przepisy Modelowe zawarte w UN Recommendations on the Transport of Dangerous Goods (Regulacjach ONZ). Dzielą się na pięć kategorii:

 • ADR (transport drogowy)
 • RID (transport kolejowy)
 • AND (transport śródlądowy)
 • IMDG (transport morski)
 • ICAO/IATA (transport lotniczy)

Przepisy Modelowe dotyczące transport lotniczego są najbardziej rygorystyczne. Choć istnieje pięć kategorii przepisów, te dotyczące transportu baterii i akumulatorów można podzielić na trzy: morski, kolejowy i lotniczy.

Szkolenie Poniedziałek 18:00

Transport baterii drogą morską

Transport baterii drogą morską reguluje „Międzynarodowy kodeks ładunków niebezpiecznych IMDG” wydawany przez Międzynarodową Organizację Morską IMO. Zawiera on informacje o klasyfikacji ładunków niebezpiecznych, regulacjach pojemników i opakowań oraz oznaczeń, przepisach określających przewóz towarów niebezpiecznych na statkach; listę substancji dopuszczonych do transportu morskiego i wymagania ich dotyczące; procedury działania w sytuacjach zagrożenia.

Transport baterii koleją

Transport baterii koleją reguluje RID (fr. Règlement concernant le transport international ferroviaire des marchandises dangereuses). Przepisy te określają między innymi oznaczenia wagonów przewożących towary niebezpieczne i środki bezpieczeństwa, jakie należy powziąć.

Transport baterii koleją jest możliwy, ale to od naszego przewoźnika/spedytora zależy, czy zdecyduje się przyjąć tego rodzaju towar.

Transport baterii drogą lotniczą

Regulacje określające transport substancji niebezpiecznych liniami lotniczymi są najbardziej rygorystyczne. Większość tego typu produktów może być przewożone jedynie samolotami cargo, a inne (m.in. baterie i akumulatory wycofane z użytku lub przeznaczone do recyklingu) nie są przyjmowane na pokład w żadnym wypadku.

Regulacje ICAO i IATA pozwalają na przewóz w bagażu podręcznym baterii alkalicznych np. AA oraz niewielkich baterii guzikowych. Ponadto dozwolone jest przewożenie akumulatorów niklowo-wodorkowych i niklowo-kadmowych, stosowanych choćby w latarkach. W przypadku baterii litowo-jonowych, nie można ich w żadnych wypadku przewozić na pokładzie samolotu pasażerskiego, jeśli ich moc przekracza 160 watogodzin (Wh), a masa 8g.

Natomiast w przypadku transportu ładunku zawierającego baterie na pokładzie samolotu cargo, należy je odpowiednio zapakować. Wskazane wymogi mogą się nieco różnić między innymi typami baterii. W zapoznaniu się z metodami pakowania baterii do transportu lotniczego może pomóc broszura UPS.

Podsumowanie

Import baterii z Chin to niełatwy proces, dlatego zalecane jest znalezienie zaufanego spedytora z doświadczeniem w tej dziedzinie i znającego przewoźników, którzy podejmą się tego zadania. Z powodu dużej ilości formalności związanej z importowaniem i wprowadzaniem baterii na rynek warto skorzystać z pomocy wykwalifikowanych pośredników. To czy dane baterie można przewieźć danym środkiem transportu zależy przede wszystkim od ich rodzaju, indywidualnych preferencji przewoźników i dopilnowania wszelkich formalności i środków bezpieczeństwa.

Szkolenie Online - Import z Chin

Oceń post

5 / 5. Ilość głosów: 14