Kim jest tłumacz przysięgły?

Tłumacz przysięgły to osoba zaufania publicznego, która zajmuje się świadczeniem usług na potrzeby organów państwowych – między innymi sądów, policji, urzędów – lub osób prywatnych z zakresu tłumaczeń specjalistycznych. Są to tłumaczenia zarówno w formie pisemnej, jak i ustnej z języka polskiego. Sprawdza i poświadcza również odpisy i przekłady w danym języku obcym, sporządzone przez inne osoby.

W przypadku języka chińskiego, lista tłumaczy przysięgłych tego języka obejmuje obecnie szesnaście osób.

Tłumacz przysięgły

Zakres kompetencji

Tłumacz przysięgły uprawniony jest do sporządzania ważnych pism urzędowych. Te pisama to: akty urodzenia, zgonu, małżeństwa, umowy, pełnomocnictwa, jak również testamenty i faktury.

Każdy przetłumaczony akt prawny wymaga uwierzytelnienia. Z tego względu tłumaczom przysięgłym przysługuje pieczęć nadawana przez Ministra Sprawiedliwości. Zawiera ona istotne informacje takie jak: dane osobowe, język, w którym specjalizuje się tłumacz oraz numer wykonywanego zawodu. Natomiast tłumacz przysięgły, który sporządzi pismo w sposób nieprawidłowy, może zostać pociągnięty do odpowiedzialności karnej.

Tłumacz przysięgły – jak nim zostać

Według Ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego z 2004 roku, tłumaczem przysięgłym może zostać osoba fizyczna, która spełnia następujące warunki:

  • wykazuje doskonałą znajomość języka polskiego i języka obcego
  • posiada obywatelstwo polskie, obywatelstwo jednego z państw UE, państw członkowskich EFTA lub obywatelstwo innego państwa na zasadach wzajemności
  • jest niekarana za przestępstwa umyślne, skarbowe oraz nieumyślne przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu obrotu gospodarczego
  • posiada tytuł magistra lub równorzędny
  • zdała egzamin na tłumacza przysięgłego

Wysokość wynagrodzenia za czynności tłumacza przysięgłego określa Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 18 grudnia 2009 r. 

Egzamin na tłumacza przysięgłego

 Zasady dotyczące przeprowadzania egzaminu na tłumacza przysięgłego regulowane są na podstawie Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 stycznia 2005 roku. Obejmują konieczność uiszczenia opłaty w wysokości 800 zł.

Egzamin składa się z dwóch części: tłumaczenia pisemnego i ustnego – konsekutywnego oraz a vista, wykonywanych z języka polskiego na język obcy i odwrotnie. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku z obu części tłumacz zobowiązany jest do złożenia ślubowania wobec Ministra Sprawiedliwości. Następnie otrzymuje pieczęć uprawniającą do wykonywania zawodu oraz zostaje zarejestrowany na oficjalną listę tłumaczy przysięgłych. W przypadku nieuzyskania wystarczającej ilości punktów kandydat może przystąpić do egzaminu ponownie w następnym roku.

Listę tłumaczy przysięgłych języka chińskiego można znaleźć na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.

Oceń post

5 / 5. Ilość głosów: 11