Polskie Mosty Technologiczne – Eksport do Chin

Polskie Mosty Technologiczne to projekt organizowany przez Polską Agencję Inwestycji i Handlu (grupę Polskiego Funduszu Rozwoju). Ma na celu wsparcie innowacyjnych małych i średnich przedsiębiorstw w wypracowaniu strategii wejścia na zagraniczne rynki i oferuje szeroki wachlarz usług doradczo-szkoleniowych. Inicjatywa jest współfinansowana z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i realizowana w formule pomocy de minimis. Obecnie prowadzone są nabory na rynki Chin, Singapuru i Senegalu. Aby jednak wziąć udział w projekcie, należy spełnić pewne wymagania.

Polskie Mosty Technologiczne - Eksport do Chin

Polskie Mosty Technologiczne – Eksport do Chin

Kto bierze udział w projekcie?

Na chwilę obecną najpopularniejsze dziedziny biorące udział w projekcie to m.in. działalność związana z oprogramowaniem, produkcja wyrobów toaletowych i kosmetycznych, oraz badania naukowe i prace rozwojowe. Grantobiorcy najczęściej specjalizują się w tworzeniu innowacyjnych technologii w zakresie przemysłu spożywczego i drzewnego, zdrowym społeczeństwie, czy też technologiach informacyjno-komunikacyjnych. Najwięcej wniosków spłynęło dotąd do Zjednoczonych Emiratów Arabskich, USA i Kanady, a prawie 70% wnioskodawców to mikroprzedsiębiorstwa.

Webinar: Eksport do Chin

Jaki biznes ma przyszłość w chinach?

Najważniejsze towary eksportowe Polski do Chin:

 • Maszyny i urządzenia mechaniczne;
 • Miedź;
 • Sprzęt elektryczny i elektroniczny;
 • Tworzywa sztuczne, kauczuk oraz wyroby z nich;
 • Produkty mleczarskie, jadalne produkty pochodzenia zwierzęcego;
 • Paliwa mineralne, smary i materiały pochodne;
 • Pojazdy nieszynowe oraz ich części i akcesoria;
 • Przyrządy i aparatura optyczne, fotograficzne itp.;
 • Tworzywa sztuczne w formach podstawowych;
 • Ścier drzewny, papier, tektura i artykuły z nich.

Produkty importowe o największym popycie w Chinach:

 • Zaawansowane technologicznie urządzenia elektroniczne (smartfony, wearables, konsole, akcesoria VR);
 • Odzież zagranicznych marek odzieżowych z sektora fast fashion, marek luksusowych oraz odzież sportowa;
 • Produkty spożywcze (słodycze, przekąski, zdrowa żywność, owoce morza, miody, produkty mleczne, produkty organiczne, świeże warzywa i owoce, oliwa z oliwek);
 • Napoje, w tym również alkohol (soki owocowe, mleko, wina, piwa, koniaki i whisky);
 • Kosmetyki i produkty pielęgnacyjne (kremy i maseczki nawilżające, produkty do makijażu);
 • Biżuteria;
 • Suplementy diety;
 • Mleko w proszku dla niemowląt;
 • Artykuły wyposażenia domu.

Branże z szansą na rozwój w Chinach:

 • Produkty z sektora spersonalizowanej medycyny (software, akcesoria);
 • Kosmetyki mogące pochwalić się zastosowaniem innowacyjnej technologii lub unikatowych składników;
 • Produkty edukacyjne dla dzieci, szczególnie do nauki języków obcych, matematyki i programowania;
 • Chemia gospodarcza, szczególnie produkty przyjazne dla środowiska
 • Domowy sprzęt do ćwiczeń;
 • Technologie cyfrowe (technologie rozpoznawania danych biometrycznych, cyber-bezpieczeństwa, nowoczesne metody płatności, gry mobilne, gry komputerowe);
 • Sektor spersonalizowanej opieki nad seniorami;
 • Medycyna estetyczna;
 • Sektor spersonalizowanej turystyki.

Jakie są perspektywy współpracy z Chinami?

Przede wszystkim, Chiny biorą udział w projektach, takich jak Free Trade Zone, Special Economic Zone, a także wielu inicjatywach lokalnych administracji rządowych. Dla zagranicznych inwestorów oznacza to spore ulgi podatkowe, szczególnie dla przedsiębiorstw i pracowników, a także ulgi lub zwolnienia z opłat importowych lub eksportowych. W Chinach bezproblemowo wymienimy walutę, a projekt Free Trade Zone ułatwi nam także procedury celne.

Chiny posiadają bardzo dobrze rozwiniętą infrastrukturę oraz środowisko biznesowe, jak również długoletnie doświadczenie w wymianie handlowej z zagranicą. W związku z gęstym zaludnieniem znajdziemy tam mnóstwo potencjalnych konsumentów, a także wykształconych, młodych talentów na rynku pracy.

Nie zapominajmy jednak, że każdy rynek ma swoje minusy. Barierę pomiędzy nami, a naszymi chińskimi kontrahentami z pewnością stanowiły będą nie tylko odmienny język i kultura biznesu, ale też na przykład chińska zapora sieciowa, czy lokalne normy i przepisy. W Chinach rośnie również koszt rozpoczęcia biznesu oraz promocji. Obowiązują nas też liczne certyfikaty, licencje i zezwolenia, podobnie jak obowiązek rejestracji znaku towarowego i ochrony IP. Ponadto, chiński konsument będzie rzadko rozpoznawał polskie marki.

Obecnie, ze względu na stan pandemii, spotkamy się również ze sporą liczbą ograniczeń związanych z podróżami do Chin. Więcej możemy o nich przeczytać tutaj. Jednak organizatorzy targów handlowych, jak również Polskich Mostów Technologicznych, idą nam na rękę, organizując spotkania i seminaria online.

Jak wziąć udział w projekcie Polskie Mosty Technologiczne?

Polskie Mosty Technologiczne odbywają się w trzech etapach. Pierwszym z nich jest seminarium rozpoczynające nabór do projektu. Aby wziąć udział w naborze, musimy złożyć formalny wniosek, który znajdziemy na oficjalnej stronie Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu, w zakładce System Obsługi Elektronicznej, pod hasłem Nabory. Mamy również obowiązek podpisać umowę, na którą składają się:

 • Formularz danych;
 • Wniosek z załącznikami (budżet, wskaźniki projektu, oświadczenia);
 • KRS;
 • Informacja o numerze konta bankowego;
 • Oświadczenie dotyczące podatku VAT (jeśli nas dotyczy).

W ciągu 21 dni od podpisania umowy dostarczyć musimy również weksel in blanco z deklaracją wekslową, na którym widnieje data późniejsza niż data podpisania umowy.

Na wniosku musimy też wykazać pomoc de minimis, jaką dotychczas otrzymaliśmy. Suma uzyskanej pomocy de minimis, wykazanej w oświadczeniu i formularzu oraz pomocy, o którą się ubiegamy, nie może przekroczyć 200 tysięcy euro (100 tysięcy w przypadku przedsiębiorstw prowadzących działalność zarobkową w zakresie drogowego transportu towarów).

Webinar: Eksport do Chin

Jakie warunki muszę spełnić?

Ocena przedsiębiorstwa ubiegającego się o udział w projekcie odbywa się na dwóch płaszczyznach. Najpierw wniosek przejść musi przez ocenę formalną na podstawie jasno określonych warunków. Następnie, jeśli przejdziemy przez ten etap, wniosek oceniany jest merytorycznie w skali liczbowej określonej dla każdego z kryteriów. Ocena merytoryczna odbywa się w dwóch etapach; pierwszy przechodzimy, jeśli otrzymamy minimum 60% punktacji, drugi – 50%.

Kryteria oceny formalnej

 • Wnioskodawca jest mikro, małym lub średnim przedsiębiorcą;
 • Wnioskodawca ma siedzibę, a w przypadku przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną wykonuje działalność, na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • Na wnioskodawcy nie ciąży obowiązek zwrotu pomocy wynikający z decyzji Komisji Europejskiej oraz wnioskodawca nie znajduje się w trudnej sytuacji ekonomicznej;
 • Wnioskodawca nie podlega wykluczeniu na mocy aktów prawa polskiego;
 • Przedsiębiorca kwalifikuje się do otrzymania pomocy de minimis zgodnie z przepisami rozporządzenia Komisji (WE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis;
 • Wnioskodawca nie pozostaje pod zarządem komisarycznym, nie znajduje się w toku likwidacji lub postępowania upadłościowego;
 • Projekt nie został rozpoczęty i nie będzie rozpoczęty wcześniej niż w dzień następujący po dniu złożenia niniejszego wniosku o powierzenie grantu;
 • Kompletność złożonej dokumentacji;
 • Sektory wykluczone: rybołówstwo i akwakultura, produkcja podstawowych produktów rolnych, węglowy;
 • Niedozwolona pomoc wywozowa (eksportowa): nie można oferować na rynku docelowym produktów/usług będących przedmiotem projektu PMT i należących do tej samej grupy produktowej, obecnej już na tym rynku. Pomoc nie zostanie przyznana na działalność związaną bezpośrednio z wywozem tj.: zwiększeniem ilości już wcześniej wywożonych produktów, tworzeniem i prowadzeniem sieci dystrybucyjnej lub innymi wydatkami bieżącymi, związanymi z prowadzeniem działalności wywozowej.

Kryteria oceny merytorycznej

Etap I:

 • Innowacyjność produktu/usługi/technologii – istotne ulepszenie (0-5);
 • Potencjał wnioskodawcy w kontekście identyfikacji rynku docelowego (0-5);
 • Konkurencyjność wnioskodawcy na rynku docelowym (0-5);
 • Krajowe Inteligentne Specjalizacje (0-2).

Etap II:

 • Innowacyjność i potencjał (0-10);
 • Potencjalne korzyści z udziału w projekcie (0-5);
 • Umiejętność prezentacji produktu/usługi/technologii (0-3).

Jakie będą moje obowiązki w związku z udziałem w projekcie?

Biorąc udział w jakimkolwiek tego typu projekcie, powinniśmy pamiętać, że musimy dostosować się do pewnych zasad i wymogów jego dotyczących. Oczywiście, granty nie są absolutnie bezinteresowne. Od uczestników projektu wymaga się pełnego zaangażowania i osiągnięcia pewnego stopnia rozwoju i wzrostu przychodów. Oto niektóre z obowiązków, które musimy wypełnić w związku z uczestnictwem w Polskich Mostach Technologicznych:

 • Zapewnienie uczestnictwa kadry zarządzającej lub pracowników w warsztacie;
 • Zatwierdzanie ewidencji godzin pracy eksperta związanych ze stworzeniem strategii ekspansji;
 • Zamieszczanie w dokumentach oraz na stronach internetowych informacji o fakcie uczestniczenia w PMT współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego;
 • Poddanie się kontroli, dokonywanej przez agencję lub inne podmioty uprawnione;
 • Składanie ankiet ewaluacyjnych za pośrednictwem SOE;
 • Nieprzenoszenie na inny podmiot praw, obowiązków i wierzytelności wynikających z umowy do zakończenia okresu realizacji projektu;
 • Osiągnięcie wskaźników realizacji projektu w okresie 12 miesięcy od zakończenia okresu realizacji projektu.

Jak wygląda udział w projekcie Polskie Mosty Technologiczne?

Etap krajowy

Podczas etapu krajowego otrzymujemy wsparcie w formie bezgotówkowej.

Na tym etapie:

 • Odbywamy trzydniowe warsztaty dotyczące wybranego rynku;
 • Uzyskujemy pomoc eksperta przy tworzeniu strategii ekspansji w postaci 40 godzin indywidualnych do wykorzystania w ciągu 30 dni od zakończenia warsztatów;
 • Nasza strategia zostaje wgrana do systemu SOE;
 • Następuje ocena naszej strategii przez panel ekspertów;
 • Otrzymujemy wsparcie PAIH:
 1. Organizacja spotkań biznesowych typu B2B (business to business) i B2C (business to client), sesji prezentacyjnych (pitch sessions) dla potencjalnych partnerów, klientów, inwestorów, prawników, doradców
 1. Spotkania networkingowe organizowane przez organizacje otoczenia biznesu (np. info o konferencjach, targach itp.)
 1. Udostępnienie powierzchni biurowej i urządzeń biurowych

Etap zagraniczny

Podczas etapu zagranicznego otrzymujemy wsparcie gotówkowe.

Na tym etapie:

 • Wdrażamy naszą strategię – max. miesięczny pobyt na rynku docelowym przy wsparciu ZBH;
 • Korzystamy z doradztwa, odbywamy konsultacje i spotkania;
 • Następuje wydatkowanie grantu (do 120 tysięcy PLN) i refundacja poniesionych wydatków (budżet projektu określamy przy składaniu wniosku, wtedy też otrzymujemy zaliczkę);

Wydatki kwalifikowane do refundacji:

 • Koszty doradztwa związane z:
 1. Wprowadzeniem produktu/usługi/technologii na rynek i przygotowaniem do certyfikacji:
 1. Wzornictwa opakowań, projektowania katalogów
 1. Weryfikacją prawną i techniczną dokumentów
 1. Uzyskaniem ochrony własności intelektualnej
 1. Zakupem wartości niematerialnych i prawnych
 • Koszty tłumaczeń;
 • Wydatki związane z uczestnictwem w m.in. konferencjach;
 • Koszty związane z działaniami promocyjno-informacyjnymi.

Oba etapy trwają łącznie 9 miesięcy. Po zakończeniu etapu krajowego, jak również 6 i 12 miesięcy po zakończeniu projektu wypełniamy ankietę ewaluacyjną, a po etapie zagranicznym składamy wniosek rozliczający.

Webinar: Eksport do Chin

Polskie Mosty Technologiczne – Co jest najważniejsze przy składaniu wniosku?

W związku z formalnościami dotyczącymi składania wniosku, nie możemy czekać z tym do ostatniego dnia. Przedtem powinniśmy sprawdzić limit de minimis w systemie SUDOP. Upewnij się, że wskaźniki realizacji projektu są realne, a także, że rozpisałeś całą kwotę w wydatkach kwalifikowanych. Twoje dokumenty muszą być podpisane czytelnie, zgodnie z reprezentacją w KRS /CEIDG lub Pełnomocnictwem. Dodatkowo, na każdej stronie powinna znajdować się parafka. Pamiętaj też, żeby regularnie sprawdzać email z rejestracji w SOE!

Jakie są najlepiej prosperujące branże w Chinach, Singapurze i Senegalu?

Eksport do Singapuru

Singapur prawie w ogóle nie posiada zasobów naturalnych. Dlatego w dużym stopniu uzależniony jest od eksportu, szczególnie w zakresie produktów ropopodobnych, ale także w kwestii elektroniki, chemikaliów, urządzeń medycznych i optycznych oraz farmaceutyków. Towary najczęściej eksportowane do Singapuru to ropa naftowa i rafinowana ropa naftowa, układy scalone, złoto, leki pakowane, a także turbiny gazowe.

Eksport do Senegalu

Senegal jest jednym z najważniejszych partnerów handlowych Polski w Afryce Zachodniej. Najczęściej do Senegalu eksportujemy produkty spożywczo-rolne, czyli przetwory ze zbóż, mąki, skrobi i mleka, produkty mineralne włącznie z nawozami oraz wyroby przemysłu chemicznego.

Eksport do Chin

Na chwilę obecną najważniejsze towary eksportowe Polski do Chin to głównie urządzenia mechaniczne, elektryczne i elektroniczne, szczególnie z zakresu zaawansowanej technologii, takie jak smartfony, czy konsole. W związku z czym, ekspansja tego typu biznesów na terenie Chin będzie zdecydowanie opłacalna. Dużą popularnością wśród chińskich konsumentów cieszą się również luksusowe ubrania i kosmetyki, a także produkty spożywcze i alkohol. Jeśli chcemy podejść do sprawy przyszłościowo, powinniśmy skupić się na towarach takich jak materiały edukacyjne do nauki programowania, czy języków obcych, chemia gospodarcza przyjazna dla środowiska albo np. sprzęt do ćwiczeń.

Polskie Mosty Technologiczne – Eksport do Chin

Dlaczego warto eksportować do Chin?

Od wielu lat notuje się nieustanny wzrost wartości wymiany handlowej między Polską a Chinami. Od 2019 do 2020 roku wzrosła o około 12% i wyniosła 30 mld USD.  Przestrzeń handlowa dla przyszłych eksporterów jest jednak bardzo rozległa. Kwota eksportu z Polski do Chin wyniosła w 2019 roku niecałe 3 mld USD. Panuje więc znaczny deficyt na tym polu.

Chiński rynek jest również bardzo dynamiczny. Zarówno regulacje, jak i stawki celne ulegają ciągłym zmianom, więc musimy być przygotowani na tego typu modyfikacje i być w stanie za nimi nadążyć.

Chiny posiadają jednak bardzo rozległy rynek o ogromnym potencjale, co daje nam duże możliwości rozwoju. Ważna jest również innowacyjność rynku chińskiego, która pozwala na nieustanne wprowadzanie nowych technologii.

Planując ekspansję w Chinach, należy również zwrócić uwagę na miasta rozwijające się, a niebędące wiodącymi ośrodkami handlowymi. Ich mieszkańcy dysponują na ten moment całkiem sporą siłą nabywczą i są coraz bardziej otwarci na zakup produktów z importu. Panuje tam również o wiele mniejsza konkurencja na tle handlowym, a środowisko biznesowe jest dużo mniej zaawansowane.

Eksport do Chin nie jest jednak prostą sprawą, dlatego należy się do tego dobrze przygotować i poznać wszystkie wymagania. W tym celu zachęcamy do przeczytania naszego poradnika.

Polskie Mosty Technologiczne – Podsumowanie

Chiński rynek nieustannie się rozwija, tworząc nowe perspektywy zarówno na rynku pracy, jak i dla potencjalnych eksporterów. Chińskie środowisko biznesowe jest bardzo dobrze zorganizowane. Z kolei długoletnie doświadczenie w wymianie handlowej z zagranicą zdecydowanie ułatwia nawiązywanie kontaktów z przyszłymi kontrahentami. W prowadzeniu ekspansji na terenie Chin, jak również wielu innych państw, mogą nam pomóc Polskie Mosty Technologiczne. Zapewnią nam one nie tylko dofinansowanie, ale także ogromne wsparcie, jeśli chodzi o rozwój biznesu w Państwie Środka. Zasady udziału w tym projekcie są bardzo przejrzyste, a możliwości z niego wynikające – nieograniczone.

Webinar: Eksport do Chin

Oceń post

0 / 5. Ilość głosów: 0