Oznakowanie CE na elektronikę

XXI wiek obfituje we wszelkiego rodzaju nowinki technologiczne. Producenci nowych sprzętów elektronicznych z roku na rok prześcigają się poziomem zaawansowania swoich towarów. Zanim jednak zostaną one dopuszczone do sprzedaży, muszą zostać przeprowadzone testy na bezpieczeństwo towarów i zgodność z obowiązującymi standardami. W niniejszym artykule przedstawimy podstawowe informacje na temat oznakowania CE na elektronikę.

Oznakowanie CE na elektronikę

Oznakowanie CE – co to jest?

Conformité Européenne, inaczej oznakowanie CE, jest deklaracją producenta, która informuje, że wyprodukowany towar jest zgodny z dyrektywami wydawanymi przez Unię Europejską. Przepisy te nazywane są dyrektywami „Nowego Podejścia”. Obowiązują one na terenie całej Unii i Europejskiej Strefy Gospodarczej, do której należą takie państwa jak Lichtenstein czy Norwegia.

Oznakowanie CE błędnie jest nazywane certyfikatem.

Dyrektywy Nowego Podejścia i normy zharmonizowane

Dyrektywy Nowego Podejścia wydawane przez Unię Europejską wprowadzone są do prawodawstwa każdego z krajów członkowskich. Dotyczą one pewnych zjawisk np. emisja hałasu.  Głównym ich celem jest ujednolicenie przepisów prawnych oraz zapewnienie bezpieczeństwa ludziom, zwierzętom i środowisku. Na jeden produkt może przypadać kilka dyrektyw.

W przypadku urządzeń elektrycznych rodzaj dyrektywy będzie zależał od typu przedmiotu.

Normy zharmonizowane są nieobowiązkowymi zaleceniami dopełniającymi dyrektywy. Znajomość norm zharmonizowanych i dostosowanie się do nich zapewni łatwiejsze przejście przez procesy wykazania, że urządzenie jest zgodne z dyrektywami.

Szkolenie Online - Import z Chin

Dyrektywa EMC

Dyrektywa EMC – ElectroMagnetic Compatibility (dyrektywa 2014/30/UE) – w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do kompatybilności elektromagnetycznej została uchwalona przez Parlament Europejski i Radę Unii Europejskiej w dniu 26 lutego 2014 roku. Zgodnie z nią każe urządzenie elektryczne musi być kompatybilne elektromagnetycznie, co oznacza, że nie może zakłócać pracy innych urządzeń i samo nie powinno być skłonne do odbierania zakłóceń powodowanych przez inne urządzenia. Wyjątkiem są urządzenia, których głównym przeznaczeniem jest zakłócanie fal.

Producent musi zadbać przede wszystkim o to, aby:

 • Poziom zaburzeń elektromagnetycznych nie przekroczył odpowiedniego limitu.
 • Wyeliminować potencjalne zagrożenia.

Dyrektywa ma zastosowanie do urządzeń, które:

 • posiadają elementy: elektroniczne i elektryczne, elementy czynne (np. tranzystory, tyrystory), czułe elementy elektroniczne
 • wytwarzają łuk elektryczny
 • wymagają procesów przełączania (np. włączanie i wyłącznie), zachodzi zmiana częstotliwości lub wytwarzany jest impuls o dużej amplitudzie
 • posiadają pewne parametry kontrolowane elektronicznie

Dyrektywa EMC nie obejmuje urządzeń:

 • objętych dyrektywą 1999/5/WE
 • produktów lotniczych zawartych w rozporządzeniu nr 216/2008 oraz uchylających dyrektywę Rady 91/670/EWG, rozporządzenie (WE) nr 1592/2002 i dyrektywę 2004/36/WE
 • urządzeń radiowych używanych przez radioamatorów zgodnie z regulacjami radiowymi przyjętymi w ramach Konstytucji Międzynarodowego Związku Teleko­munikacyjnego i Konwencji Międzynarodowego Związku Telekomunikacyjnego
 • urządzeń do przeprowadzania badań przeznaczonych tylko do tego celu w jednostkach badawczych
 • urządzeń, które: nie są zdolne do wytwarzania lub przyczyniania się do rozprzestrzeniania się odpowiedniego poziomu fal elektromagnetycznych, i które przekraczają odpowiedni poziom na swobodne użytkowanie zgodne z przeznaczeniem
 • funkcjonują z możliwym do zaakceptowania pogorszeniem jakości pod wpływem zaburzeń elektromagnetycznych, które występują pomimo użytkowania zgodnie z przeznaczeniem.

Więcej na temat EMC znajdziesz w naszym opracowaniu.

Odpowiednią normę do EMC znajdziemy w obwieszczeniu Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego załącznik nr 4.

Dyrektywa RED

Dyrektywa w sprawie urządzeń radiowych i końcowych urządzeń telekomunikacyjnych oraz wzajemnego uznawania ich zgodności (dyrektywa 2014/53/UE, dawniej 1999/5/WE) zwana również dyrektywą RED (Radio Equipment) została uchwalona 16 kwietnia 2014 roku.

Zgodnie z dyrektywą do urządzeń radiowych zaliczamy wszystkie aparaty elektryczne lub elektroniczne, które specjalnie odbierają i emanują fale radiowe w celu radiokomunikacji lub radiolokacji np. urządzenia radiowo-nadawcze i nadawczo-odbiorcze. W skład też wchodzą urządzenia zawierające takie części jak np. anteny, w celu odbierania i emanowania niezbędnych fal.

Fale radiowe to fale elektromagnetyczne poniżej 3000 GHz rozchodzące się w przestrzeni bez pomocy dodatkowych, sztucznych przewodników.

Producent powinien zadbać o to, aby urządzenie:

 • wykorzystywało wszystkie potrzebne zasoby w celu uniknięcia zakłóceń
 • było kompatybilne elektromagnetycznie zgodnie z prawem telekomunikacyjnym

Dyrektywa nie obejmuje następujących urządzeń:

 • do korzystania amatorskiego
 • z przeznaczeniem do odbierania fal radiofonicznych i telewizyjnych
 • wykorzystywanych przez Ministerstwo Obrony Narodowej, Spraw Wewnętrznych i Zagranicznych, sił zbrojnych i innych oficjeli dyplomatycznych.

Więcej na temat dyrektywy RED znajdziesz w naszym wcześniejszym artykule.

Odpowiednią normę do RED znajdziemy w obwieszczeniu Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego załącznik nr 16.

Szkolenie Poniedziałek 18:00

Dyrektywa LVD

Dyrektywa w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do udostępniania na rynku sprzętu elektrycznego przewidzianego do stosowania w określonych granicach napięcia (dyrektywa 2014/35/UE, LVD lub po prostu dyrektywa niskonapięciowa) została uchwalona 26 lutego 2014 roku.

Niniejsza dyrektywa obejmuje urządzenia elektryczne z przeznaczeniem do użytku:

 • od 50 V do 1 000 V prądu przemiennego
 • oraz od 75 V do 1 500 V prądu stałego.

Dyrektywa nie dotyczy następujących urządzeń elektrycznych:

 • z przeznaczeniem do użytku: w atmosferze wybuchowej, radiologicznym i medycznym
 • części dźwigów towarowych i osobowych
 • liczników energii elektrycznej
 • wtyczki i gniazda do użytku domowego
 • sterujące do ogrodzeń pod napięciem
 • zakłócenia radioelektryczne
 • specjalistyczny sprzęt elektryczny używanych na statkach, w samolotach oraz na kolei
 • do przeprowadzania badań przeznaczonych tylko do tego celu w jednostkach badawczych

Odpowiednią normę do LVD znajdziemy w obwieszczeniu Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego załącznik nr 13.

Więcej na temat dyrektywy niskonapięciowej i jej postanowień znajdziesz w naszym artykule.

Dyrektywa RoHS

Dyrektywa w spawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, zwana również jako RoHS (Restriction of Hazardous Substances) doczekała się kilku zmian. Jej II wersja dopiero została dołączona do dyrektyw Nowego Podejścia. Jej III poprawka dodała ftalany do listy substancji, które powinny być ograniczone.

Obecne zestawienie substancji prezentuje się następująco:

 • Ołów (0,1 %)
 • Rtęć (0,1 %)
 • Kadm (0,01 %)
 • Sześciowartościowy chrom (0,1 %)
 • Polibromowane bifenyle (PBB) (0,1 %)
 • Polibromowane etery difenylowe (PBDE) (0,1 %)
 • Ftalan di (2-etyloheksylu (DEHP) (0,1 %)
 • Ftalan benzylu butylu (BBP) (0,1 %)
 • Ftalan dibutylu (DBP) (0,1 %)
 • Ftalan diizobutylu (DIBP) (0,1 %)

Lista urządzeń objętych dyrektywą RoHS:

 • Wielkogabarytowe urządzenia gospodarstwa domowego np. lodówki
 • Małogabarytowe urządzenia gospodarstwa domowego np. żelazko
 • Sprzęt informatyczny i telekomunikacyjny np. komputer
 • Sprzęt konsumencki np. radio
 • Sprzęt oświetleniowy np. lampa, żarówki
 • Narzędzia elektryczne i elektroniczne np. wiertarka, wkrętarka
 • Zabawki, sprzęt rekreacyjny i sportowy
 • Wyroby medyczne np. ciśnieniomierz, glukometr
 • Przyrządy do nadzoru i sterowania, włącznie z przyrządami do nadzoru i sterowania w obiektach przemysłowych np. czujnik CO2
 • Automaty wydające np. bankomat
 • Inne EEE nieobjęte żadną z powyższych kategorii np. e-papierosy

III poprawka do dyrektywy ustanowiła:

 • Wyroby medyczne, w tym wyroby diagnostyczne in vitro, przyrządy do nadzoru i kontroli, w tym przyrządy do nadzoru i kontroli w obiektach przemysłowych podlegają ograniczeniom objętym DEHP, BBP, DBP i DIBP.
 • Przewody lub części zamienne służących do naprawy, ponownego użycia, aktualizacji funkcjonalności lub zwiększenia możliwości EEE (urządzeń elektrycznych i elektronicznych) oraz wyroby medyczne w tym wyroby diagnostyczne in vitro, przyrządy do nadzoru i kontroli, w tym przyrządy do nadzoru i kontroli w obiektach przemysłowych wprowadzone przed 22 lipca 2019 roku nie podlegają dyrektywie
 • Zabawki nie podlegają ograniczeniom DEHP, BBP, DBP i DIBP, reguluje to załącznik 51XVII do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006.

Więcej na temat dyrektywy RoHS i jej postanowień znajdziesz we wcześniejszym artykule.

Odpowiednią normę do LVD znajdziemy w obwieszczeniu Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego załącznik nr 8.

Szkolenie Online - Import z Chin

Deklaracja zgodności

Deklaracja zgodności zostaje wydawana przez producenta lub odpowiedniego przedstawiciela jako potwierdzenie spełnienia warunków dyrektyw. Musi ona być przetłumaczona na język kraju, gdzie urządzenie ma być wprowadzone na rynek. Aby deklaracja mogła być sporządzona, niezbędne jest przeprowadzenie test reports, uzyskanie Certificate of Compliance/Conformity i innych potrzebnych świadectw. Dokumenty związane z całym procesem muszą być przechowywane przez 10 lat.

Jeśli urządzenie wymaga zgodności z więcej niż jednym aktem prawnym, to i tak sporządzana jest jedna deklaracja zgodności, w której wskazuje się odniesienie do tych wymaganych przepisów.

Wzór deklaracji zgodności możemy znaleźć np. w tekście dyrektywy 2014/30/UE (EMC) załącznik IV.

Więcej na temat certyfikatów i test reports przeczytasz w naszym artykule.

Prawidłowe umieszczenie oznakowania CE

Oznakowanie CE trzeba umieścić w widocznym, trwałym miejscu, łatwym do odczytania bezpośrednio na urządzeniu lub na tabliczce znamieniowej.  Jeśli oznakowanie nie może zostać umieszczone bezpośrednio na urządzeniu, należy je umieścić na opakowaniu i dodatkowych dokumentach. Minimalna wysokość znaku musi mieć 5 mm.

Oficjalny wzór oznakowania CE

Proces uzyskiwania oznakowanie CE na elektronikę

 1. Zapoznanie się z dyrektywami odnoszącymi się do urządzeń elektronicznych i normami zharmonizowanymi.
 2. Przeprowadzenie badań, które sprawdzą, czy towar jest zgodny z przepisami bezpieczeństwa. Wszelkie procesy powinny być skrupulatnie udokumentowane na wypadek kontroli lub wykazania zgodności.
 3. Przygotowanie dokumentacji technicznej wymaganej przez daną dyrektywę i przejście przez ocenę zgodności. Dokumentacja powinna zawierać również instrukcję, która dołączona jest do produktu. 

Przejście przez proces kontroli wewnętrznej, która powinna być podparta próbkami. Jeśli nie jesteśmy pewni czy nasz produkt spełnia niezbędne wymogi, możemy się zwrócić do odpowiedniej instytucji, która przeprowadzi ocenę zgodności i udzieli informacji o potrzebnych badaniach. Po przeprowadzonych badaniach należy udać się do Polskiego Centrum Akredytacji o wydanie zaświadczenia o spełnieniu wymogów.

Po akredytacji, producent sporządza deklarację zgodności i umieszcza oznakowanie CE.

Oznaczenie CE a China Export

Oznaczenie „China Export” możemy nazwać fałszywką oznaczenia CE. China Export jest bardzo podobne do znaku CE, jednak fałszywy znak CE nie posiada charakterystycznego odstępu między literami.

W celu upewnienia się co do autentyczności oznakowanie CE na importowanym sprzęcie, zawsze należy poprosić producenta o pokazanie dokumentów potwierdzających zgodność z dyrektywami.

Aby uniknąć nieprzyjemnych konsekwencji wynikających z braku autentycznego oznakowania CE na sprzętach elektronicznych, zalecamy dokładną weryfikację naszego partnera biznesowego. Warto również sprawdzić cały proces produkcji poprzez np. przeprowadzenie kontroli jakości.

Zapraszamy również do zapoznania się z naszym artykułem odnośnie braku oznaczenia CE, gdzie dowiedzieć się można o sposobach zabezpieczenia się z takimi sytuacjami.

Oznakowanie CE na elektronikę – podsumowanie

Proces uzyskiwania oznakowania CE na urządzenia elektroniczne może sprawiać pewne trudności. Szczególnie przerażające dla nowych producentów mogą wydawać się wszystkie przepisy prawne regulujące bezpieczeństwo. Pamiętajmy natomiast, że te restrykcje są wprowadzane dla upewnienia się co do bezpieczeństwa produktów i nie należy ich lekceważyć.

Szkolenie Online - Import z Chin

Oceń post

5 / 5. Ilość głosów: 3