Opłata produktowa

Świadomość ekologiczna społeczeństwa rośnie z dnia na dzień. Wiele państw z ramach polityki proekologicznej wprowadza przepisy mające na celu zmniejszenie negatywnego impaktu obywateli na środowisko. Dużą odpowiedzialnością obarczeni są przedsiębiorcy wytwarzający i wprowadzający w obrót towar. Jedną z regulacji, do której zobowiązani są się dostosować, jest opłata produktowa.

opłata produktowa

Opłata produktowa

Wprowadzenie opłaty produktowej ma na celu skłonienie przedsiębiorców do używania opakowań nadających się do recyklingu i odzysku. Opłatą objęte są produkty wprowadzone na rynek w opakowaniach z metalu (aluminium, stal i inne), tworzyw sztucznych, tektury, papieru, drewna, szkła gospodarczego, a także oleje i opony.

Kogo obowiązuje opłata produktowa?

Opłata produktowa dotyczy:

 • wprowadzających opakowania;
 • eksportujących opakowania;
 • eksportujących produkty w opakowaniach;
 • dokonujących wewnątrzwspólnotowej dostawy produktów w opakowaniach;
 • wprowadzających produkty w opakowaniach;
 • wprowadzających na terytorium kraju produkty (np. oleje, opony);
 • organizacje odzysku opakowań;
 • organizacji samorządu gospodarczego;
 • prowadzących jednostkę handlu detalicznego lub hurtowego, w której są oferowane torby na zakupy z tworzywa sztucznego, objęte opłatą recyklingową.

Jeśli jednak przedsiębiorca zapewni odzysk oraz recykling odpadów odpowiednio to dokumentując, nie jest zobowiązany do uiszczenia opłaty.

Szkolenie Online - Import z Chin

Jak obliczyć opłatę produktową?

Opłata produktowa to opłata za brak zrealizowanego odzysku oraz niewykonanie recyklingu odpadów opakowaniowych i poużytkowych. Na opłatę stosuje się wzory:

 • za niewykonany odzysk: OD = [(M1*S + M2*S + … + M3*S)/MC]*(PO*MC-MOD)
 • za niewykonany recykling: R = M * [(PR – O)/100]*S

gdzie:

OD – wysokość należnej opłaty produktowej z tytułu niewykonania obowiązku odzysku w zł

M (M1, M2…) – masa w kg opakowań wprowadzonych przez przedsiębiorcę w roku sprawozdawczym

S – stawka jednostkowa opłaty produktowej w zł za kg wymagana w danym roku dla określonego rodzaju opakowania

PO – wyrażony w % wymagany w danym roku poziom odzysku

MC – masa całkowita w kg opakowań wprowadzonych przez przedsiębiorcę w roku sprawozdawczym

MOD – masa całkowita w kg opakowań poddanych odzyskowi w roku sprawozdawczym

R – wysokość należnej opłaty produktowej z tytułu niewykonania obowiązku recyklingu w zł

PR – wyrażony w % wymagany w danym roku poziom recyklingu

Dodatkowo, opłata za niewykowany recykling powinna zostać podliczona razem dla wszystkich opakowań.

Stawki opłat produktowych dla poszczególnych rodzajów opakowań znajdują się w Rozporządzeniu Ministra Środowiska.

Obowiązki przedsiębiorcy – ważne informacje

Przed podjęciem niżej wymienionych czynności, przedsiębiorca zobowiązany jest uzyskać wpis do rejestru BDO. Informacje na ten temat znajdziesz również w naszym wcześniejszym artykule.

Przedsiębiorca powinien zapewnić odzysk oraz recykling odpadów opakowaniowych i poużytkowych. Może on przekazać odpady recyklerowi lub organizacji odzysku. Jeśli przedsiębiorca podejmie się tego sam, ma powinność złożyć marszałkowi województwa roczne sprawozdanie o wysokości należnej opłaty produktowej (OŚ-OP1) do 15 marca roku następnego oraz ją uiścić do 31 marca. W przypadku skorzystania z usług organizacji, ten obowiązek przechodzi na nią.

Dokumenty potwierdzające wykonanie odzysku i recyklingu:

 • dokument potwierdzający inny niż recykling proces odzysku (DPO);
 • dokument potwierdzający recykling (DPR);
 • dokument potwierdzający eksport lub wewnątrzwspólnotową dostawę odpadów opakowaniowych w celu poddania ich recyklingowi (EDPR);
 • dokument potwierdzający eksport lub wewnątrzwspólnotową dostawę odpadów opakowaniowych w celu poddania ich innemu niż recykling procesowi odzysku (EDPO).

Zasady składania sprawozdania oraz zestawienie ustaw: oficjalna strona.

Przedsiębiorca ma obowiązek prowadzenia publicznych kampanii edukacyjnych w celu podniesienia stanu świadomości ekologicznej społeczeństwa. Ten obowiązek również może zostać przekazany organizacji odzysku. Nie dotyczy on przedsiębiorców wprowadzających produkty w opakowaniach, którzy w danym roku kalendarzowym wprowadzili do obrotu produkty w opakowaniach o łącznej masie opakowań nieprzekraczającej 1 Mg (jeśli spełni inne wymagania).

Do obowiązków przedsiębiorcy należy także prowadzenie ewidencji masy oraz rodzaju opakowań i produktów wprowadzonych na rynek krajowy.

W pewnych przypadkach nie wnosi się opłaty produktowej (na przykład, jeśli wysokość opłaty nie przekracza 100 zł), lecz nie zwalnia to z obowiązku składania sprawozdań.

Marszałek województwa co najmniej raz na trzy lata prowadzi kontrolę wobec przedsiębiorców dokonujących wewnątrzwspólnotowej dostawy odpadów opakowaniowych oraz tych prowadzących recykling lub inny niż recykling proces odzysku odpadów opakowaniowych oraz eksportujących odpady opakowaniowe.

Ustawa o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi dostępna jest na stronie LexLege.

Wybór organizacji odzysku

Istnieje w Polsce wiele organizacji odzysku, które odciążą przedsiębiorcę z obowiązków odzysku i recyklingu oraz edukacji ekologicznej. Organizacje te muszą być spółkami o określonym kapitale własnym i posiadać w nazwie „organizacja odzysku (opakowań)”. Spółki są zobowiązane do dokonania wpisu w rejestrze BDO. W razie wątpliwości co do danej spółki należy wyjść z zapytaniem do urzędu, czy spełnia ona wszystkie formalności na czas i czy w przeszłości nie były wytaczane wobec niej procesy administracyjne. Rzetelna firma świadczy o wysokich wymaganiach przedsiębiorcy i stanowi dobrą wizytówkę.

Szkolenie Poniedziałek 18:00

Oceń post

4.7 / 5. Ilość głosów: 12