Odprawa celna importowa

Odprawa celna to procedura, z którą spotyka się każdy przedsiębiorca prowadzący handel z podmiotami spoza Unii Europejskiej. Ma ona na celu ustalenie kategorii towaru i pobór odpowiednich należności celno-skarbowych, bez czego dobra nie mogłyby być dopuszczone do obrotu w kraju docelowym. W artykule charakteryzujemy odprawę celną importową, a także powiązane z nią dokumenty i opłaty.

Odprawa celna importowa

Na czym polega odprawa celna importowa?

W Polsce za procedury celne odpowiada Krajowa Administracja Skarbowa (KAS). W jej struktury wchodzą urzędy celno-skarbowe, odpowiedzialne za przeprowadzanie kontroli i pobieranie należności.

W uproszczeniu odprawa celna importowa polega na kontroli dokumentacji i towarów oraz pobraniu należności celno-skarbowych. Procedura odbywa się na granicy Unii Europejskiej i jest obowiązkowa dla każdego przedsiębiorcy, który sprowadza towar spoza UE.

Różnica między odprawą celną importową a eksportową polega na tym, że w przypadku eksportu do krajów spoza UE nie uiszcza się opłat, a jedynie następuje kontrola dokumentacji i ładunku.

Odprawa celna importowa – etapy

1. Sporządzenie zgłoszenia celnego

Zgłoszenia celnego można dokonać w formie elektronicznej lub pisemnej.

W formie elektronicznej zgłoszenie składa się za pośrednictwem systemu AIS/IMPORT, który zastąpił wcześniej istniejący system CELINA. Do systemu znajdującego się na platformie PUESC (Platforma Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych) należy przesłać plik w formacie XML. Po weryfikacji dokument otrzyma status PZC – Poświadczone Zgłoszenie Celne (ZC299).

Zgłoszenie celne w formie pisemnej powinno być sporządzone na formularzu SAD, również dostępnym na PUESC. Dodatkowo na platformie znaleźć można szczegółowe instrukcje wypełniania zgłoszeń.

Importer towaru spoza Unii Europejskiej jest zobowiązany do posiadania numeru identyfikacyjnego EORI – bez niego nie jest możliwe przeprowadzenie odprawy celnej.

2. Dołączenie dokumentacji

Kolejnym krokiem niezbędnym do odprawienia towaru jest dołączenie do zgłoszenia celnego odpowiedniej dokumentacji. Obowiązkowo przedłożyć należy fakturę, list przewozowy oraz w niektórych przypadkach tzw. Packing List. Niektóre rodzaje ładunku wymagają dodatkowej dokumentacji, o czym piszemy w sekcji „Dokumenty wymagane przy odprawie celnej importowej”.

3. Uiszczenie należności celno-skarbowych i dopuszczenie do obrotu

Cła i podatki należy uiścić w terminie do 10 dni od daty przyjęcia zgłoszenia celnego. Jest to warunek dopuszczenia towaru do obrotu na terenie Unii Europejskiej. W niektórych przypadkach może jednak nastąpić zwolnienie z opłat celno-skarbowych. O należnościach i ulgach przeczytasz niżej w artykule.

Szkolenie Online - Import z Chin

Rodzaje odprawy celnej

Do najczęściej spotykanych typów odprawy celnej zaliczamy:

 • odprawę celną ostateczną – odprawione towary nie powracają poza granicę celną UE;
 • odprawę celną czasową – po określonym czasie towary wracają poza granicę celną UE, stosowana m.in. w przypadku przywozu dóbr na targi lub wystawy;
 • odprawę celną standardową – przeprowadzana w polskim porcie przeznaczenia, pobór cła i VAT przed wprowadzeniem towaru do obrotu;
 • odprawę celną uproszczoną – w tym przypadku VAT nie musi być uiszczony przed zwolnieniem towaru, a zamiast tego płatność następuje później, w deklaracji podatkowej. Na odprawę w trybie uproszczonym podmiot musi uprzednio uzyskać zgodę;
 • odprawę celną fiskalną – odbywa się w innym kraju UE, w tym przypadku płatność VAT również nie następuje natychmiastowo, a dopiero w deklaracji podatkowej.

Dokumenty wymagane przy odprawie celnej importowej

Dokumentacja stanowi podstawę sprawnego przeprowadzenia procedury celnej. Niezbędnymi dokumentami przy odprawie celnej importowej są:

 1. Faktura handlowa (Commercial Invoice) – jest to dokument wzywający do zapłaty za dobra. Powinna ona zawierać dane sprzedającego i kupującego, informacje o ładunku (rodzaj, ilość, cena, waga netto i brutto, pochodzenie) oraz warunkach dostawy.
 2. List przewozowy (Bill of Lading) – stanowi potwierdzenie przekazania towaru przewoźnikowi, a także podstawę do zarządzania ładunkiem. Zawiera on informacje m.in. o cechach ładunku oraz warunkach przewozu. Sporządzany jest przez przewoźnika we współpracy z nadawcą w kilku egzemplarzach, z których jeden stanowi podstawę do odbioru ładunku przez odbiorcę.
 3. Specyfikacja (Packing List) – wymagana w przypadku, kiedy na fakturze brakuje informacji o wadze ładunku. Oprócz danych identyfikacyjnych powinna ona zawierać odwołanie do numeru odpowiedniej faktury handlowej i informacje o ilości i wadze zakupionych dóbr.

W zależności od rodzaju ładunku może obowiązywać też szereg innych dokumentów, na przykład:

 • deklaracja zgodności CE – dotyczy m.in. elektroniki, zabawek, maszyn oraz wyrobów medycznych;
 • oryginał zaświadczenia o wydaniu podatkowych znaków akcyzy – dotyczy m.in. alkoholu i wyrobów tytoniowych;
 • świadectwo pochodzenia (Certificate of Origin) – dotyczy np. tekstyliów, uprawnia do korzystania z ewentualnych ulgowych taryf celnych;
 • certyfikat określający skład chemiczny i surowcowy towaru – jeśli jest konieczny do stwierdzenia kategorii taryfowej.

Większość powyższych dokumentów wystawiana jest przez producenta/eksportera, stąd też warto z wyprzedzeniem upewnić się, że dokumentacja jest kompletna i nie spotkają nas problemy przy odprawie celnej.

Szkolenie Online - Import z Chin

Należności celno-skarbowe w imporcie

W związku z istnieniem unii celnej, w całej Unii Europejskiej obowiązują jednolite stawki celne na towary importowane z zewnątrz. Obowiązkiem importera jest uiszczenie cła oraz podatku VAT od sprowadzanych dóbr. Aktualne taryfy celne można sprawdzać w dwóch systemach: wspólnotowym TARIC oraz polskim ISZTAR, w którym można dodatkowo odszukać stawki VAT.

Uiszczenie należności celno-skarbowych stanowi warunek dopuszczenia importowanych spoza wspólnoty dóbr do obrotu. Nastąpić musi w ciągu 10 dni od przyjęcia zgłoszenia celnego przez organ celny.

Podstawą do naliczania powyższych opłat jest tzw. wartość celna. Składają się na nią cena podana na fakturze oraz koszty transportu i ubezpieczenia pokryte przez importera do granicy celnej z UE. Cło liczone jest jako zgodny z taryfą procent wartości celnej, natomiast VAT – jako odpowiedni procent od sumy wartości celnej powiększonej o należne cło i ewentualny podatek akcyzowy.

Zwolnienie z opłat celnych i VAT

W niektórych przypadkach może nastąpić zwolnienie z opłat celno-skarbowych na podstawie kryteriów takich, jak wartość przesyłki oraz jej przeznaczenie. Poniżej prezentujemy, w jakich sytuacjach i na które należności obowiązują ulgi:

Agencje celne

W dopełnieniu formalności związanych z odprawą celną importową może pomóc skorzystanie z usług agencji celnej. Reprezentuje ona za opłatą importera w kontaktach z urzędem celnym. Do usług oferowanych przez agencje celne należą m.in. przygotowanie dokumentacji, weryfikacja certyfikatów oraz dokonanie zgłoszenia celnego.

Uwaga: My nie zajmujemy się odprawami celnymi i prosimy o kontakt z odpowiednimi podmiotami.

Szkolenie Poniedziałek 18:00

Oceń post

4.8 / 5. Ilość głosów: 19