Karta charakterystyki (MSDS / SDS)

Karta charakterystyki (ang. SDS – safety data sheet, dawniej MSDS – material safety data sheet) to dokument niezbędny przy imporcie jakichkolwiek substancji niebezpiecznych. Producenci (lub importerzy) mają obowiązek przekazać informacje o substancjach czy mieszaninach chemicznych obecnych w ich produktach wszystkim innym osobom prowadzącym działalność zawodową, np. dostawcom. Wszyscy uczestnicy łańcucha dostaw są odpowiedzialni za kontrolę ryzyka związanego z w/w substancjami.

MSDS

Karta charakterystyki (MSDS / SDS)

Karta charakterystyki ma na celu dostarczyć informacji nt. substancji zawartych w produkcie, w tym: jak się z nimi bezpiecznie obchodzić, aby nie stworzyć zagrożenia dla zdrowia i bezpieczeństwa ludzi, a także środowiska. Format SDS określony został w rozporządzeniu Komisji (UE) 2015/830 z dnia 28 maja 2015 r. (REACH).

Co zawiera MSDS?

Karta charakterystyki powinna zawierać szesnaście sekcji:

 • SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja spółki/przedsiębiorstwa
 • SEKCJA 2: Identyfikacja zagrożeń
 • SEKCJA 3: Skład/informacja o składnikach
 • SEKCJA 4: Środki pierwszej pomocy
 • SEKCJA 5: Postępowanie w przypadku pożaru
 • SEKCJA 6: Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska
 • SEKCJA 7: Postępowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie
 • SEKCJA 8: Kontrola narażenia/środki ochrony indywidualnej
 • SEKCJA 9: Właściwości fizyczne i chemiczne
 • SEKCJA 10: Stabilność i reaktywność
 • SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne
 • SEKCJA 12: Informacje ekologiczne
 • SEKCJA 13: Postępowanie z odpadami
 • SEKCJA 14: Informacje dotyczące transportu
 • SEKCJA 15: Informacje dotyczące przepisów prawnych
 • SEKCJA 16: Inne informacje

Każda z sekcji zawiera własne podsekcje określone szczegółowo w w/w rozporządzeniu.

Szkolenie Online - Import z Chin

Kto sporządza kartę charakterystyki?

Za sporządzenie karty charakterystyki i wprowadzenie jej do obrotu odpowiada producent, jego przedstawiciel, importer lub dystrybutor substancji chemicznych. Karta powinna zostać przygotowana przez osobę wykwalifikowaną do klasyfikacji substancji, oceny zagrożeń oraz posiadającą merytoryczną wiedzę na temat formalnych procedur.

Jakie substancje podlegają pod rozporządzenie?

Kartę charakterystyki należy przygotować w przypadku:

 • substancji lub mieszaniny zaklasyfikowanej jako stwarzającej zagrożenie (zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008), m.in. środki wybuchowe, łatwopalne, metale ciężkie, substancje rakotwórcze itp.
 • substancji trwałej, wykazującej zdolność do bioakumulacji i toksycznej (PBT) lub bardzo trwałej i wykazującej bardzo dużą zdolność do bioakumulacji (vPvB)
 • substancji umieszczonej liście na sporządzonej zgodnie z art. 59 ust. 1 (tzw.” Lista kandydacka”) z przyczyn innych niż wymienione powyżej.

Karta charakterystyki powinna zostać wydana na żądanie w przypadku:

 • mieszanin, które nie zostały zaklasyfikowane jako niebezpieczne, ale które zawierają określone stężenia pewnych substancji stwarzających zagrożenie

Co zrobić w przypadku aktualizacji karty charakterystyki?

W przypadku aktualizacji karty dostawca ma obowiązek niezwłocznie udostępnić nieodpłatnie poprawioną wersję w wersji papierowej lub elektronicznej wszystkim osobom, które otrzymały od niego daną substancję w ciągu ostatnich 12 miesięcy.

MSDS a rynek zagraniczny

 • Karta powinna być sporządzona i wystawiona w języku kraju, do którego dany produkt jest importowany.
 • Karta powinna być zgodna z przepisami unijnymi oraz z przepisami państwa, na terenie którego substancja lub preparat jest wprowadzany do obrotu – wszystkie zapisy powinny być zgodne z nomenklaturą obowiązującą w ustawodawstwie danego kraju.
 • W przypadku wprowadzania substancji z zagranicy na rynek polski, poinformowane musi zostać Biuro ds. Substancji Chemicznych.

Karta charakterystyki – podsumowanie

W przypadku importu czy eksportu warto zawsze upewnić się, czy nasz produkt nie wymaga karty charakterystyki. W przypadku substancji niebezpiecznych dla ludzi czy środowiska, sprawa jest oczywista, jednak należy być czujnym. Przedstawienie karty jest wymagane również przy transporcie tego rodzaju produktów, np. baterii. Zadanie sporządzenia karty charakterystyki należy powierzyć wykwalifikowanej do tego osobie i wybrać odpowiedni język dokumentu.

Szkolenie Online - Import z Chin

Oceń post

5 / 5. Ilość głosów: 13