Certyfikat WRAP

Certyfikat WRAP (Worldwide Responsible Accredited Production) został stworzony w celu weryfikacji, czy firmy na całym świecie działają zgodnie z lokalnym prawem, przestrzegając przy tym przyjętych standardów i etyki pracy. Obecnie certyfikat obejmuje 2636 firm na całym świecie, a w nich aż 2 633 019 zatrudnionych pracowników.

Certyfikat WRAP

Początki i przyczyny powstania WRAP

W połowie lat 90.-tych zgłoszonych zostało wiele przypadków niewłaściwego traktowania lub wykorzystywania pracowników, niebezpiecznych warunków pracy, niesprawiedliwego traktowania oraz naruszeń związanych z wypłatą lub brakiem wynagrodzeń.

Rozpoznając w tym zagrożenie dla całej gospodarki, American Apparel Manufacturers Association (obecnie American Apparel and Footwear Association), czyli grupa zrzeszająca amerykańskie firmy odzieżowe i obuwnicze, postanowiła przeciwdziałać tym nieprawidłowościom.

Powołano specjalną grupę, która z pomocą interesariuszy takich jak firmy, dostawcy, organizacje pozarządowe oraz rządowe miała za zadanie dokładne zbadanie problemu i opracowanie skutecznego rozwiązania. Na podstawie zebranych informacji postanowiono utworzyć organizację niebędącą pod wpływami ani rządu, ani prywatnych firm. Pierwszy zarząd powołano w 1999 roku, ale WRAP został oficjalnie zarejestrowany dopiero rok później.

Logo WRAP

Co zrobić, aby uzyskać certyfikat WRAP?

Szanse na zdobycie certyfikatu WRAP dany podmiot ma w momencie, kiedy spełnione jest wszystkich 12 zasad, które mają na celu weryfikację kandydatów i podanie wytycznych prawidłowego postępowania. Przyjrzyjmy się im dokładniej.

 1. Zgodność z prawem i przepisami dotyczącymi miejsca pracy

Wszystkie usługi i zasady działań muszą spełniać określone standardy oraz być zgodne z prawem zarówno lokalnym, jak i międzynarodowym. Dotyczy to każdego aspektu prawa, od prawa pracy, aż po ochronę środowiska.

 1. Zakaz przymusu do pracy

Pracownicy pracują dobrowolnie, z własnej, nieprzymuszonej woli. Każdy z nich związany jest z pracodawcą umową ważną w świetle prawa i odpowiadającą wszystkim legalnym wymogom.

 1. Zakaz zatrudniania do pracy dzieci

Pracodawca nie może zatrudniać osób, które nie ukończyły 15 roku życia (14 w krajach mniej rozwiniętych lub nawet starszych, jeśli tak stanowi prawo w danym państwie). Młodzi pracownicy podlegają też dodatkowym przepisom, takim jak krótsze godziny pracy czy zakaz wykonywania pewnych zawodów.

 1. Zakaz prześladowania lub znęcania się

Kandydatów do otrzymania certyfikatu obowiązuje bezwzględny zakaz prześladowania, znęcania się, czy innych form kar cielesnych i psychicznych. Pracodawca ma obowiązek zapewnić szkolenia wszystkim osobom pełniącym funkcje przełożonych, które pozwalają im być dobrymi liderami i nie dopuszczą do wyżej wymienionych naruszeń.

 1. Wynagrodzenie i korzyści dla pracownika

Za wykonaną pracę należy się wynagrodzenie, które zgodnie z prawem nie może być niższe niż stawka minimalna w danym państwie. Dotyczy to również nadgodzin, ubezpieczenia i innych korzyści przewidzianych jako premie dla pracowników.

 1. Godziny pracy

Jest to kolejny aspekt, który odnosi się do zapisów prawnych w poszczególnych państwach. Nie można zmuszać pracowników do pracowania poza wyznaczonym czasem i ponad daną ilość godzin, chyba że jest to dobrowolne działanie pracującego.

 1. Zakaz dyskryminacji

Niezależnie od rasy, koloru skóry, pochodzenia, wieku, płci, orientacji, czy jakiegokolwiek innego czynnika mogącego być powodem dyskryminacji, pracodawca ma obowiązek traktować wszystkich równo. Brak dyskryminacji objawia się w wynagrodzeniu, powierzanych zadaniach, awansach czy zwolnieniach niekierowanych osobistymi przekonaniami, a obiektywną i profesjonalną opinią.

 1. Bezpieczeństwo i higiena pracy

Ten punkt dotyczy zapewnienia pracownikom odpowiednich warunków pracy. Istotne jest zadbanie o bezpieczne środowisko w którym się znajdują oraz to, że wykonywana praca nie wpływa negatywnie na ich stan zdrowia. Pracownicy muszą mieć godne, komfortowe warunki pracy, które będą spełniały ich potrzeby.

 1. Wolność zrzeszania się i zbiorowych negocjacji

Pracownicy mogą zrzeszać się w grupy i jako grupa prowadzić rozmowy z pracodawcą. Pracodawca nie może też dyskryminować kogoś ze względu na przynależenie do takiego stowarzyszenia.

 1. Środowisko

Działania podmiotu ubiegającego się o certyfikat WRAP muszą uwzględniać troskę o środowisko. Muszą być świadome wpływu swoich czynów i zminimalizować oddziaływanie na środowisko naturalne, czy to przez wyrzucane odpady, produkowane toksyczne gazy i ciecze oraz każdą inną formę zakłócania funkcjonowania przyrody.

 1. Zgodność z przepisami celnymi

Przedsiębiorstwa mają przestrzegać przepisów celnych dotyczących transportu towarów. Wszystkie towary muszą być dokładnie oznaczone i opisane.

 1. Bezpieczeństwo

W celu zapewnienia bezpieczeństwa na najwyższym stopniu wszyscy ubiegający się o certyfikat WRAP muszą mieć opracowane szczegółowe procedury w sytuacjach niebezpiecznych. Do tego procedury te muszą podlegać ciągłej kontroli w celu zapewnienia ich skuteczności.

Podsumowanie

WRAP jest więc organem niezbędnym we współczesnym, rozwijającym się w niesamowitym tempie świecie. Czuwa nad prawidłowymi warunkami i godnym traktowaniem pracowników, chroni ich przed wyzyskiem i niesprawiedliwością ze strony pracodawców. Pełni funkcję stróża i gwarancji jakości warunków wykonywania usług.

Szkolenie Online - Import z Chin

Oceń post

4.9 / 5. Ilość głosów: 16