Certyfikat BSCI

W związku z globalizacją, coraz więcej firm zwraca się do zewnętrznych wykonawców, aby outsourcingować swoją produkcję. Wiąże się to jednak z wielką odpowiedzialność społeczną. Jak ma się przedsiębiorstwo upewnić o etyczności podwykonawcy? Certyfikat BSCI świadczy o tym, że dostawcy traktują pracowników i środowisko w sposób odpowiedzialny.

Certyfikat BSCI

Czym jest certyfikat BSCI?

BSCI (ang. Business Social Compliance Initiative) to system, który został stworzony w 2003 roku przez Stowarzyszenie Handlu Zagranicznego. System ten jest przeznaczony dla przedsiębiorstw, które chcą polepszyć warunki pracy w łańcuchu dostaw na całym świecie. Uczestnikami systemu są firmy handlowe i importerzy, prowadzący działalność handlową w różnych sektorach. Koncepcja odpowiedzialności i zrównoważonego działania stanowi podstawę systemu dla uczestników BSCI i partnerów biznesowych.

System pozwala na monitorowanie przedsiębiorstw w kwestii zgodności postępowania z Kodeksem BSCI. Kodeks ten został sporządzony przez Międzynarodową Organizację Pracy (MOP). Odnosi się on między innymi do praw człowieka ustanowionych przez Organizację Narodów Zjednoczonych.

Ważną częścią BSCI jest Europejskie Stowarzyszenie Wolnego Handlu (EFTA), będące związkiem europejskich przedsiębiorstw, stworzonym w celu ustanowienia strefy wolnego handlu. W miarę szybkiego rozwoju BSCI, pojawiła się potrzeba utworzenia sztywniejszej struktury organizacyjnej. Strukturę tę utworzono w 2011 roku.

Jeśli dane przedsiębiorstwo posiada certyfikat BSCI oznacza to, że działa ono zgodnie z wytycznymi systemu i przyczynia się do rozwoju społeczno-gospodarczego.

Szkolenie Online - Import z Chin

Jakie są zalety systemu BSCI?

Jak zostało już wspomniane, wszyscy uczestnicy BSCI dążą do poprawy warunków pracy na skalę globalną. Wprowadzenie lepszych warunków pracy doprowadzi do większej efektywności i wydajności, co przełoży się na wyniki przedsiębiorstw. W skrócie, zunifikowane przepisy pomogą poprawić warunki pracy w łańcuchu dostaw, gdzie każdy pracownik będzie traktowany należycie.

Dostęp do bazy danych dostawców umożliwia zapoznanie się z raportami w sprawie odpowiedzialności społecznej oraz nowościami wprowadzanymi w tym zakresie. Członkowie BSCI współpracują ze sobą na poziomie krajowym oraz europejskim, dążąc do globalnej korzystnej zmiany i budowania dobrobytu.

BSCI logo

Standardy BSCI

Zgodność z prawem 

Zakład powinien posiadać regulamin, w którym znajdują się klauzule dotyczące:

  • zatrudniania nieletnich;
  • praw kobiet;
  • naliczania wynagrodzeń;
  • przeciwdziałania dyskryminacji;
  • czasu pracy;
  • zasad BHP.

Normy czasu pracy 

Firma musi respektować limity czasu pracy ustanowione w lokalnym prawie. Należy sporządzić dokumentację, w której zawarte są informacje o:

  • czasie rozpoczęcia i zakończenia pracy;
  • oknie czasowym przeznaczonym na odpoczynek i posiłek;
  • dniach pracujących w ciągu tygodnia.

Praktyki na szczeblu zarządzania

W przedsiębiorstwie zatrudniony jest kierownik, który nadzoruje postępy we wprowadzaniu wymagań standardów BSCI przez podwykonawców.

Zasady wynagradzania za pracę

Wszyscy uczestnicy systemu BSCI muszą respektować minimalne wynagrodzenie za pracę obowiązujące w prawie lokalnym.

Brak zatrudniania dzieci w wieku poniżej 15 lat

Brak pracy przymusowej oraz praktyk dyscyplinarnych

Pracownicy po zakończonej pracy mogą swobodnie i bez przeszkód opuścić stanowiska pracy. Każdy pracownik firmy musi respektować wolność współpracowników. Jeśli w danym kraju istnieją praktyki dyscyplinarne, dopuszcza się ich stosowanie, lecz tylko w ramach prawa.

Wolność zrzeszania się pracowników i tworzenia związków zawodowych 

Pracownicy firmy mogą bez przeszkód tworzyć i zrzeszać się w niezależnych związkach zawodowych. 

Dyskryminacja w miejscu pracy 

W zakładach zakazuje się stosowania praktyk dyskryminacyjnych. Wszyscy pracownicy muszą mieć równe możliwości.

Warunki pracy, pomieszczenia socjalne dla pracowników, BHP i PPOŻ

Należy tak organizować produkcję, aby pracownicy mogli pracować w bezpiecznych i higienicznych warunkach. Wszyscy pracownicy powinni uczestniczyć w szkoleniach z zakresu BHP, a udział w tych szkoleniach musi być udokumentowany. Firma nie powinna dopuszczać do pracy osób, które nie podporządkowują się regułom i instrukcji z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.

Ochrona środowiska

Firma powinna respektować wszystkie reguły prawne dotyczące ochrony środowiska w danym kraju. Każdy musi szanować i troszczyć się o środowisko naturalne. 

Aby odnieść sukces, przedsiębiorstwa powinny poważnie podchodzić do odpowiedzialności społecznej biznesu i przewartościować swoje cele. Wśród podstawowych wartości powinien znaleźć się szacunek wobec pracowników oraz środowiska naturalnego. Każde przedsiębiorstwo powinno dążyć do spójności społecznej w globalnym łańcuchu dostaw dla lepszego świata.

Szkolenie Online - Import z Chin

Oceń post

5 / 5. Ilość głosów: 13